Navigácia

Naši partneri

  

       

           

           

              

Foto školy

Dátum, čas, zvonenie

Streda 25. 11. 2020

Udalosti

Novinky

 • Vážení akcionári, študenti, učitelia SOŠP a sympatizanti

  ŠTUDENTSKEJ FIRMY

  CESTKO

  srdečne Vás pozývame na

  USTANOVUJÚCE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

  26.11.2020 o 13:00 hod.

  online v MS Teams

  Účasť akcionárov na rokovaní valného zhromaždenia je potrebná.

  Akcionár sa zúčastňuje na rokovaní osobne alebo v zastúpení splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia.

  USTANOVUJÚCE VALNÉ ZHROMAŽDENIE - Obrázok 1

 • Piatok 30.10.2020 - prázdniny
  Pondelok 02.11.2020 - prázdniny
  Piatok 06.11.2020 - prázdniny
  Pondelok 09.11.2020 – prázdniny


  Od utorka 10.11.2020 – pokračuje dištančné vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  Všetky online hodiny podľa „covidového rozvrhu“ sú povinné pre všetkých žiakov, vrátane evidencie dochádzky.

  Je potrebné mať zapnutú web kameru.

 • Podľa Rozhodnutia ministra školstva od 12. 10. 2020 (pondelok), prechádzajú žiaci na dištančné vzdelávanie (vzdelávanie z domu). Pokyny k tomu dostanú od vyučujúcich v najbližšom čase. Dôrazne žiadame všetkých žiakov a rodičov, aby sledovali stránku školy a triedne maily.Žiaci si môžu prísť pre veci zo skriniek v pracovných dňoch 12. - 16. 10. 2020 od 8.00 do 12.00 h.

 • 28.09.2020 (pondelok)

  ZRPŠ 1. ročník

  17.00 h v kmeňových triedach pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení (R-O-R).

  ZRPŠ 2. - 4. ročník

  14.30 - 17.00 h ZRPŠ, ktoré bude prebiehať formou konzultácií. Triedni učitelia budú čakať v kmeňových triedach na rodičov, ktorí budú postupne, po jednom, vstupovať do triedy a dostanú príslušné informácie od triedneho učiteľa.

  16.30 h - Výbor ZRP v miestnosti č. 29, 1. poschodie.

 • Príchod žiakov do školy:

  I. ročník - o 8.00 h - rozdelenie prvákov do tried bude na nástenke vo vestibule
  II.- IV. ročník - o 9.00 h - v triedach s triednymi učiteľmi

  Pokyny pre žiakov k začiatku školského roka 2020/2021 - Obrázok 1

  DÔLEŽITÉ


  Všetci žiaci sú povinní nosiť počas pobytu v interiéri školy rúško.
  Zároveň musia so sebou priniesť vyplnené tlačivo podpísané zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom.

  Bez uvedeného tlačiva, nebude žiakom povolený vstup do budovy školy!

 • UPOZORNENIE!

  Školská jedáleň pri ZŠ a Gymnáziu na Dunajskej ulici č. 13 v Bratislave Vás upozorňuje, že od 22. júna 2020 každého stravníka, ktorý bol prihlásený na obed do 09. marca 2020 prihlási na odber obedu.

  Zároveň prosíme ctených rodičov, ak ich dieťa nebude mať záujem o obed od 22. júna 2020, aby ich odhlásili!

 • Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

  Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.

  Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite.

 • Upravili sme kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021, keďže bolo zrušené Testovanie 9 z dôvodu karantény.

  Kritériá sú zverejnené na hlavnej stránke v sekcii "Prijímacie skúšky".

 • Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR a rozhodnutím hlavného hygienika bolo na všetkých školách prerušené vyučovanie prezenčnou formou v období od 16.03.2020 až do odvolania. Usmernenie zároveň nariaďuje zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

  Menia sa tiež termíny maturitných skúšok pre IV. ročník nasledovne:

   • externá časť a písomná forma internej časti - je zrušená
   • praktická časť odbornej zložky a ústna forma intern

Novinky

 • Stredná odborná škola podnikania
  Strečnianska 20, 851 05 Bratislava
  IČO školy: 17327717
  Kód školy: 616301

  Riaditeľka školy: Ing. Nadežda LEDEREROVÁ (riaditel@sosznieba.edu.sk)

  Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Dana GÁLOVÁ (zastupca@sosznieba.edu.sk)
  (dana.galova@outlook.sk)

  Sekretariát riaditeľky školy: Iveta REŠKOVÁ (skola@sosznieba.edu.sk) (tajomnicka.sospodnikania@gmail.com)
  02/638 30 484 - sekretariát

  Vedúca ekonomického úseku: Jana POLOMSKÁ (dos@isternet.sk)

  Výchovná poradkyňa: Mgr. Dana GÁLOVÁ
  (dana.galova@outlook.sk)

  PhDr. Eva MOCHLÁROVÁ - kontaktná psychologička v rámci spolupráce s CPPPaP, Švabinského 7, Bratislava

  kontakt na administrátora stránky: adminsospod@centrum.sk
 • + 421 2 63830484 - sekretariát
  + 421 2 63829618 - vrátnica

Fotogaléria